การดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

วันที่ 4 กันยายน 2562 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด สั่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนเร่งด่วน โดยมอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาเพื่อดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุและผู้พิการออกจากบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบฝนตกหนักติดต่อเป็นเวลานาน  ทำให้นำ้ไหลเซาะใต้พื้นดินที่เป็นตัวบ้านและปลูกใกล้บริเวณลำห้วย และจัดดำเนินการจัดหาที่พักอาศัยปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินชั่วคราว ในเบื้องต้นประสานการขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสำหรับปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ และในวันนี้ได้ประสานเจ้าของพื้นที่และมีการติดตามลงสอบถามสภาพความเป็นอยู่ของผู้ประสบปัญหาในเรื่องความเป็นอยู่และการดำเนินชีวิตประจำวัน พบว่าได้รับความพึงพอใจในการให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานระดับดี

      

 

แบบข้อมูลผู้ประสบปัญหา /แบบฟอร์ม-การยื่นคำขอปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ/แบบสอบข้อเท็จจริงผู้รับบริการทางสังคมคำร้องระเบียบไร่้ที่พึ่ง2552/ระเบียบมท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อประชาชนฯฉ.2พ.ศ.2561

🔥56