การประเมินผลการเรียนวิชชาลัยสูงวัยนครแม่สอด(รุ่นที่ ๑) ปีการศึกษา ๒๕๖๒

        ด้วยวิชชาลัยสูงวัยนครแม่สอด ได้จัดการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รุ่นที่ ๑) โดยมีการเรียนการสอน ๕ หมวดวิชา วิชาสุขภาวะบำบัด(กาย/จิต/สังคม/ปัญญา) การพัฒนาบุคลิกภาพและวิชาเทคโนโลยีฯ  วิชาชีวิตพอเพียง วิชาพหุวัฒนธรรม โดยเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒  ณ ห้องเรียนเพชรภูมิปัญญา อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชน เทศบาลนครแม่สอด

       วิชชาลัยสูงวัยนครแม่สอด จึงดำเนินการประเมินผลการเรียนการสอนวิชชาลัยสูงวัยนครแม่สอด ด้วยวิธีการสอบตามแบบทดสอบวัดผลปลายภาคปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งแบบทดสอบประเภทปรนัย ๔ ตัวเลือก  จำนวน ๒๐ ข้อ  ทั้งสิ้น ๑๐๐ คะแนน ข้อสอบประกอบด้วย ๕ หมวดวิชา วิชาสุขภาวะบำบัด(กาย/จิต/สังคม/ปัญญา)   การพัฒนาบุคลิกภาพและวิชาเทคโนโลยีฯ  วิชาชีวิตพอเพียง วิชาพหุวัฒนธรรม โดยจะดำเนินการสอบ ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องสอบที่ ๑ ห้องประชุมเพชรภูมิปัญญาและห้องสอบที่ ๒ ห้องศูนย์ประสานงานกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชน เทศบาลนครแม่สอด และจะดำเนินการประกาศผลสอบปลายภาค ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

 ้้้้   

🔥113