การเรียนการสอนวิชชาลัยสูงวัยนครแม่สอด สัปดาห์ที่1ประจำเดือนสิงหาคม 2562

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00-12.00 น. ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารวิชชาลัยสูงวัยนครแม่สอด มอบหมายให้นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ หริรักษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเป็นผู้อำนวยการวิชชาลัยสูงวัยนครแม่สอด ดำเนินการกำหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลนครแม่สอดเป็นศูนย์กลางในการออกแบบการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้สูงอายุดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี พึ่งตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่าต่อสังคม โดยใช้หลักสูตรที่ยึดกิจกรรมกระบวนการทางสังคมและการดำรงชีวิต  การจัดหลักสูตรยึดชีวิตจริงของผู้สูงอายุและสังคมเป็นหลัก เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมทั้งมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมของสังคม ณ วิชชาลัยสูงวัยนครแม่สอด  สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้

1.กิจกรรมการตรวจสุขภาพ วัดความดัน จากคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดให้บริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการลงทะเบียนการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ(วิชาชีวิตพอเพียง)

2.กิจกรรมเคารพธงชาติ และ สวดมนต์ การแบ่งปันความรู้สู่เพื่อน (วิชาพัฒนาบุคลิกภาพ)

3.การบรรยายพิเศษ ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด บรรยายการดำเนินงาน เรื่อง เทศบาลนครแม่สอด ในฐานะตัวแทนหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชนและประชาชนในพื้นที่ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนรัฐบาลตามนโยบายพรรคการเมือง ดังต่อไปนี้

3.1 นโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 3,000 บาทอายุ 60 ปีขึ้นไปทุกคน

3.2 นโยบายค่าป่วยการของ อสม.เดือนละ 2,500 บาท

3.3 นโยบายค่าตอบแทนประธานชุมชน/คณะกรรมการชุมชน โดยให้กระทรวงมหาดไทยออกระเบียบการจ่ายค่าตอบแทน ซึ่งเคยมีการนำเสนอไปยังกระทรวงมหาดไทย แล้วให้กระทรวงมหาดไทยนำมาพิจารณาออกระเบียบ

3.4 นโยบายค่าดูแลเด็กแรกเกิด ถึง 8 ปี เดือนละ 1,200 บาท

3.5 นโยบายค่าใช้จ่ายของเยาวชน 18-22 ปี เดือนละ 2,000 บาท

3.6 นโยบายกัญชาเสรีเป็นนโยบายที่ดี ขอให้ดำเนินการให้เป็นรูปธรรมถูกต้องตามกฎหมายเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติโดยเร็ว

 

4.ทบทวนความรู้ก่อนสอบปลายภาค โดยนางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ หริรักษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเป็นผู้อำนวยการวิชชาลัยสูงวัยนครแม่สอด  บรรยายการศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนการสอนของโรงเรียนผู้สูงอายุ แนวทางการพัฒนาผู้สูงอายุ การดำเนินกิจกรรมการจัดสวัสดิการสังคมแก่ชมรมผู้สูงอายุ การสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมและการพัฒนาอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุของทั้ง2พื้นที่

 

5.การดูแลสุขภาพของผู้สูงวัย(วิชาสุขภาวะทางกาย)

6.รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน.

 

 

🔥91