ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ มอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรวิชชาลัยสูงวัยนครแม่สอด รุ่นที่ 1

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00-12.00 น. ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารวิชชาลัยสูงวัยนครแม่สอด ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร   “วิชชาลัยสูงวัยนครแม่สอด” รุ่นที่ 1  โดยเทศบาลนครแม่สอด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมและส่งเสริมการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การมีส่วนร่วมในการกำหนดยุทธศาสตร์  การส่งเสริมและการสนับสนุนการพัฒนาให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความสามารถในการดูแลรักษาสุขภาพตนเองอย่างถูกวิธี  ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ มีความรู้ด้านต่างๆ ให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยผู้สูงอายุด้วยกันเอง ภายใต้ทุนทางสังคมที่เข้มแข็งของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ในเทศบาลนครแม่สอดและนอกพื้นที่ ซึ่งเป็นรูปแบบของการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาทักษะ และการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้สูงอายุ กิจกรรมของวิชาลัยสูงวัยนครแม่สอด  จะเป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุสนใจและมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะชีวิตที่จำเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยหลักสูตรมีระยะเวลาการเรียนรู้ 1 ปี ผ่าน 5 หมวดวิชา ได้แก่ วิชาสุขภาวะบำบัด วิชาพัฒนาบุคลิกภาพ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาชีวิตพอเพียง วิชาพหุวัฒนธรรม และการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมองเห็นคุณค่าและความสำคัญของตนเอง ส่งผลให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี และมีความสุข   โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของวิชชาลัยสูงวัยนครแม่สอด ในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุนครแม่สอด  สร้างพื้นที่สร้างสรรค์ด้านการดูแลสุขภาวะแก่ผู้สูงอายุ เสริมสร้างคุณค่าทางภูมิปัญญาของผู้สูงอายุนครแม่สอด   โดยสร้างกลไกการมีส่วนร่วมในระดับชุมชนและเครือข่าย  เพื่อบำรุงวิถีวัฒนธรรมของนครแม่สอดให้เกิดการสืบทอดสู่ลูกหลาน  และเป็นพลังหลักในการสร้างนครแม่สอดเมืองน่าอยู่  ซึ่งในวันนี้มีผู้สูงอายุที่ผ่านการอบรมหลักสูตร วิชชาลัยสูงวัยนครแม่สอด รุ่นที่ 1  ทั้งสิ้นจำนวน  108 ราย ภาพบรรยากาสในงานผู้สูงอายุทุกท่านหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสและมีบรรดาแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานในพื้นที่และบรรดาญาติร่วมแสดงความยินดี

🔥134