นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ให้ จนท.ล้างสุสาน-ส่งน้ำ-ช่วยเหลือประชาชน

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ให้ จนท.ล้างสุสาน-ส่งน้ำ-ช่วยเหลือประชาชน

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ให้ จนท.ล้างสุสาน-ส่งน้ำ-ช่วยเหลือประชาชน

       วันที่ 7 กันยายน 2562  ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้นายสุเจตตนา  เพชรปราณี สมาชิกสภาเทศบาลประสานใหัดับเพลิงนครแม่สอดออกฉีดล้างสุสานวัดดอนแก้วป้องกันประชาชนลื่นล้มเวลามีงานฌาปณกิจในสุสาน

       จากนั้นได้ให้เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอดทำการส่งน้ำโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และให้หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด ทำการส่งน้ำให้กับสนามกีฬานานาชาติ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนกีฬาสังกัดเทศบาลนครแม่สอด เนื่องจากน้ำไม่พอใช้ ซึ่งงานบริการส่งน้ำสนามกีฬานานาชาตินี้  ทางเจ้าหน้าที่จะให้บริการทุกวันวันละ 2 รอบ เช้า-เย็น ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาระยะยาวจะต้องจัดหาแท็งเก็บน้ำสำรองพร้อมติดตั้งปั๊มน้ำจึงจะแก้ปัญหาได้

      และให้ เจ้าหน้าที่ฯ ทำการช่วยเหลือประชาชนรถยางรั่ว​ หน้าร้านพรชัย 2 ชุมชนบ้านเหนือ จนรถสามารถขับเคลื่อนไปได้

🔥5