กองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่ชุมชนมณีไพรสณฑ์เพื่อบริการประชาชน

กองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่ชุมชนมณีไพรสณฑ์เพื่อบริการประชาชน

กองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่ชุมชนมณีไพรสณฑ์เพื่อบริการประชาชน

     วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00น. กองสวัสดิการสังคม ได้รับมอบหมายจาก นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ หริรักษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ชุมชนมณีไพรสณฑ์ เพื่อออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่บริการประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด ณ ที่ทำการชุมชนมณีไพรสณฑ์ ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

🔥12