กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครแม่สอดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

                                                                                                                                                                                                                                   กองสวัสดิการสังคมดำเนินการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-15.00 น.  ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์   นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายกองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่ดำเนินงานแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยความพิการ  โดยมอบหมายกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครแม่สอด ดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการหรือเบี้ยยังชีพคนชรา เป็นเงินช่วยเหลือที่ภาครัฐจัดสรรไว้ให้กับผู้สูงอายุ  เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเบิกจ่าย เทศบาลนครแม่สอดมีแผนงานโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบปะประชาชน จึงกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563  จำนวน 20 ชุมชน ภาคเช้า ดำเนินการจ่ายเบี้ยฯ  ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลและวัดบุญญาวาสหอประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ภาคบ่าย ดำเนินการจ่ายเบี้ยฯ ณ ศูนย์กลางการแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว(OTOP) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ซึ่งมีกิจกรรม ดังนี้

1.การพบปะประชาชนพูดคุยแนวทางการพัฒนาเทศบาลนครแม่สอดอย่างต่อเนื่องของคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอด
2.การประชาสัมพันธ์ภารกิจการให้บริการของเทศบาลนครแม่สอด เช่น การให้บริการตรวจสุขภาพ การให้บริการการจดทะเบียนประเภทต่างๆ ของผู้ประกอบการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.การตรวจสุขภาพจากคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดให้บริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ
4.การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ

     

โดยกำหนดการแบ่งเป็น 3 จุด ดังนี้

           4.1 หอประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ได้แก่ ชุมชนแม่สอดวิลล่า, ชุมชนบ้านเหนือฯ, ชุมชนร่วมแรง,ชุมชนสันต้นปิน (เขต 1, 2)

          4.2 หอประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ด้แก่ชุมชนดอนไชย,ชุมชนวัดหลวง,ชุมชนอิสลาม, ชุมชนจ๊อกจอฯ,ชุมชนมณีไพรสณฑ์,ชุมชนปู่แดง (เขต 1,2,3,4)

          4.3 ศูนย์กลางแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้แก่ ชุมชนสักทอง, ชุมชนตาลเดี่ยว, ชุมชนชุมพล, ชุมชนร่วมใจ,ชุมชนประชารักษ์, ชุมชนบัวคูณ, ชุมชนสองแคว 1,ชุมชนสองแคว 2,ชุมชนอินทรคีรี1, ชุมชนบ้านทุ่ง (เขต 1, 3,4)

🔥9