กองสวัสดิการสังคม ได้รับมอบหมายจาก ผอ.กองสวัสดิการฯลงพื้นที่ ชุมชนจ๊อกจอ-ร่วมแรง-สันต้นปิน

กองสวัสดิการสังคม ได้รับมอบหมายจาก ผอ.กองสวัสดิการฯ ลงพื้นที่
ชุมชนจ๊อกจอสามัคคี-ชุมชนร่วมแรง-ชุมชนสันต้นปิน

กองสวัสดิการสังคม ได้รับมอบหมายจาก ผอ.กองสวัสดิการฯลงพื้นที่ ชุมชนจ๊อกจอ-ร่วมแรง-สันต้นปิน

วันที่ 7 มกราคม  2563 เวลา 17.00 น. กองสวัสดิการสังคม ได้รับมอบหมายจาก  นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์   หริรักษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ชุมชนจ๊อกจอสามัคคี  เพื่อทำประชาคมจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

       เวลา 17.00 น. กองสวัสดิการสังคม ได้รับมอบหมายจาก  นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์   หริรักษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ชุมชนร่วมแรง เพื่อทำประชาคมจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

     เวลา 17.30 น. กองสวัสดิการสังคม ได้รับมอบหมายจาก  นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์   หริรักษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ชุมชนสันต้นปิน เพื่อทำประชาคมจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

       การจัดทำแผนชุมชนเป็นการนำแผนชุมชน ไปสู่การปฏิบัติของชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นำแผนชุมชนไปสู่กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการนำไปสู่การพึ่งพาตนเองของชุมชน เป็นรากฐานของการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยชุมชนผ่านแกนนำและการร่วมแสดงความคิดเห็น/ค้นหา/สะท้อนปัญหาความต้องการและแนวทางในการพัฒนาชุมชน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนอย่างเป็นเอกภาพ

🔥4