กองสวัสดิการสังคม ได้รับมอบหมายจาก ผอ.กองสวัสดิการฯลงพื้นที่ชุมชนบ้านทุ่ง-บัวคูณ-อิสลาม

กองสวัสดิการสังคม ได้รับมอบหมายจาก ผอ.กองสวัสดิการฯ ลงพื้นที่
ชุมชนบ้านทุ่ง   ชุมชนบัวคูณ ชุมชนอิสลาม ชุมชนสองแคว1

กองสวัสดิการสังคม ได้รับมอบหมายจาก ผอ.กองสวัสดิการฯลงพื้นที่ชุมชนบ้านทุ่ง-บัวคูณ-อิสลาม

วันที่ 8 มกราคม  2563 เวลา 14.00 น.กองสวัสดิการสังคม ได้รับมอบหมายจากนางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ หริรักษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่ชุมชนบ้านทุ่ง   เพื่อทำประชาคมจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

      เวลา 14.00 น.กองสวัสดิการสังคม ได้รับมอบหมายจากนางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ หริรักษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่ชุมชนอิสลาม เพื่อทำประชาคมจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

      เวลา 17.00 น.กองสวัสดิการสังคม ได้รับมอบหมายจากนางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ หริรักษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่ ชุมชนสองแคว 1 เพื่อทำประชาคมจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

    เวลา 14.00 น.กองสวัสดิการสังคม ได้รับมอบหมายจากนางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ หริรักษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่ ชุมชนบัวคูณ เพื่อทำประชาคมจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

🔥7