การปฐมนิเทศนักเรียนวิชชาลัยสูงวัยนครแม่สอด รุ่นที่ 2

 การปฐมนิเทศนักเรียนวิชชาลัยสูงวัยนครแม่สอด รุ่นที่ 2

วันที่ 14 กุมภาพันธ์  2563 เวลา 08.00-12.00 น. ณ วิชชาลัยสูงวัยนครแม่สอด    สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด ซึ่งดำเนินการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 1 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนรุ่นทึ่ ๒ โดยมีกิจกรรม  ดังนี้

๑. กิจกรรมลงทะเบียนและตรวจสุขภาพและวัดความดันผู้สูงอายุ

๒. กิจกรรม เคารพธงชาติ และการสวดมนต์หน้าเสาธง

๓.กล่าวต้อนรับและพร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ”นโยบายการจัดสวัสดิการในการดูแลผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครแม่สอด” โดย ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาวิชชาลัยสูงวัยนครแม่สอด

๔. การปฐมนิเทศ และชี้แจงกฎกติกาโครงสร้างหลักสูตรการเรียนการสอน วิชชาลัยสูงวัยนครแม่สอด รุ่นที่ 2

๕. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

 

 

 

🔥77