งานสังคมสงเคราะห์กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ความช่วยเหลือสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ

งานสังคมสงเคราะห์กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ความช่วยเหลือสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ

งานสังคมสงเคราะห์กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ความช่วยเหลือสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ

       งานสังคมสงเคราะห์กองสวัสดิการสังคม ได้รับมอบหมายจาก นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ หริรักษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่ชุมชนสองแคว 2    เพื่อให้ความช่วยเหลือสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ จัดทำบัตรคนพิการ การสงเคราะห์ผู้ยากไร้ตามระเบียบศูนย์ช่วยเหลือประชาชนต่อไป

🔥11