ธุรการ

นางลัลน์ชนิษฐ์ วิศานต์นิธิศ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายเกียรติศักดิ์ จันขวา
เจ้าพนักงานปฏิบัติงาน
น.ส.เกศกมล ตุ้ยกาศ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
น.ส.จุฑามาศ มั่งอะนะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
น.ส.ปาริกา กันยารอง
พนักงานจ้าง
นายเกรียงศักดิ์ จันขวา
พนักงานขับรถยนต์
นายชาญณรงค์ ศิรินารารัตน์
พนักงานขับรถยนต์
นายวิชาญ นันทวงษ์
พนักงานขับรถยนต์
🔥102