นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชนปี 2563

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน ปี 2563

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชนปี 2563

       เมื่อวันอังคาร ที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 17.00 น. ณ ที่ทำการชุมชนบ้านเหนือสามัคคี อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี 2563 โดยมี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด หัวหน้าส่วนราชการ ประธานชุมชนบ้านเหนือสามัคคี ชาวบ้านชุมชนบ้านเหนือสามัคคี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี 2563 เพื่อออกพบปะประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดอย่างใกล้ชิด รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน ให้ประชาชนได้รับการบริการขั้นพื้นฐานที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต อำนวยความสะดวกในการมารับบริการด้านต่างๆแก่ประชาชน เผยแพร่ให้ความรู้ด้านต่างๆแก่ประชาชนในการติดต่อราชการได้อย่างถูกต้อง และร่วมมือกับชุมชนในการวางแผนพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาล

🔥21