นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จัดการประชุมเวทีสร้างความเข้าใจการพัฒนาที่ดิน-ที่อยู่อาศัย

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จัดการประชุมเวทีสร้างความเข้าใจการพัฒนาที่ดิน-ที่อยู่อาศัย

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จัดการประชุมเวทีสร้างความเข้าใจการพัฒนาที่ดิน-ที่อยู่อาศัย

      เทศบาลนครแม่สอดร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จัดการประชุมเวทีสร้างความเข้าใจทิศทางการพัฒนาที่ดินและที่อยู่อาศัยทั้งเมืองในเขตเทศบาลนครแม่สอด เมื่อวันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐น. ณ อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชนเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานการประชุม โดยมี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครแม่สอด ประธานอนุกรรมการบ้านมั่นคง ประธานชุมชน ประธานชมรมผู้สูงอายุ หัวหน้ากลุ่มผู้สูงอายุ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสตรี หัวหน้ากลุ่ม อสม. เข้าร่วมการประชุมเวทีสร้างความเข้าใจทิศทางการพัฒนาที่ดินและที่อยู่อาศัยทั้งเมืองในเขตเทศบาลนครแม่สอด เพื่อมากำหนดทิศทางร่วมกันในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยการจัดกลไกและออกแบบทีมขับเคลื่อนพัฒนาที่ดินและที่อยู่อาศัยทั้งเมืองร่วมกัน

งานประชาสัมพันธ์  กองวิชาการและแผนงาน

🔥18