ผอ.กองสวัสดิการสังคม จัดทำสรุปแผนชุมชนและติดตามปัญหาชุมชน

ผอ.กองสวัสดิการสังคม จัดทำสรุปแผนชุมชนและติดตามปัญหาชุมชน

ผอ.กองสวัสดิการสังคม จัดทำสรุปแผนชุมชนและติดตามปัญหาชุมชน

      วันที่ 4 กุมภาพันธ์2563 นางสาวกัญจณัฏฐ์ หริรักษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทนปลัด เทศบาลได้จัดทำสรุปแผนชุมชนและติดตามสภาพปัญหาความต้องการของชุมชนเพื่อประมวลทำแผนชุมชน ประจำปี งบประมาณ 2563 ในเขตเทศบาลนครแม่สอด ซึ่งมีวัตถุประสงค์ซึ่งการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนเป็นกระบวนการที่สามารถนำปัญหาและความต้องการของพื้นที่มากำหนดเป็นแนวทางริเริ่มเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ ที่สร้างความมั่นคงในระดับท้องถิ่น

🔥19