ฝ่ายบริหาร

น.ส.กัญจน์ณัฎฐ์  หริรักษ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
น.ส.อัจฉราณี ปราบริปู
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
น.ส.นงคราญ ตะมะจันทร์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
น.ส.ชนิดดา ป้านที
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
🔥237