ฝ่ายพัฒนาชุมชน

ฝ่าย พัฒนาชุมชน

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน
 2. งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
 3. งานจัดระเบียบชุมชน
 4. งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน
 5. งานจัดทำโครงการช่วยเหลือ ในด้านต่าง ๆ ให้แกชุมชน
 6. งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัย และสุขาภิบาล
 7. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน เครือข่ายสตรี เครือข่าย OTOP และสหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาลนครแม่สอด
 8. งานโครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 9. งานยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข
 10. งานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้กับคนจน และโครงการเมืองน่าอยู่
 11. โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน
 12. ปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
 13. งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน
 14. งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
 15. งานจัดระเบียบชุมชน
 16. งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำ บริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน
 17. งานจัดทำโครงการช่วยเหลือ ในด้านต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน
 18. งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัยและสุขาภิบาล
 19. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน เครือข่ายสตรี เครือข่าย OTOP และ สหกรณ์ออมทรัพย์

🔥56