ฝ่ายพัฒนาชุมชน

น.ส.นงคราญ ตะมะจันทร์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
น.ส.ศิริธร แสงราช
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
น.ส.ณัฐกฤตา บุญประกอบ
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
น.ส.อัจฉราวรรณ เกษกำจร
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
นายวรายุทธ จิตอารี
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
นายบัญชา จันตา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
🔥106