ฝ่ายสังคมสงเคราะห์

น.ส.อัจฉราณี ปราบริปู
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
น.ส.ศศิพร เลิศรัตนพันธ์
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
น.ส.บุญศิริ ศรียอด
นักสังคมสงเคราะห์ปฎิบัติการ
น.ส.สุกัญญา ทัพเกาะกริก
พนักงานจ้างเหมา
นายสริยา เลี่ยวไพโรจน์
ผู้ช่วยช่างทุกประเภท
🔥133