ฝ่ายสังคมสงเคราะห์

การสังคมสงเคราะห์จุลภาค

Micro Social Work

๑. งานสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย (Case Work , Group Work)

– ตามหลักวิธีการสังคมสงเคราะห์ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เช่น ผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กและเยาวชน ผู้ถูกกระทำด้วยความรุน ผู้ถูกแสวงหาประโยชน์จากกระบวนการผิดกฎหมาย ขอทาน เร่รอน ไร้ที่พึ่ง ฯลฯ

–งานให้คำปรึกษาแก่ผู้ใช้บริการเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและปัญหาทางสังคม

-ทางโทรศัพท์

-ติดต่อด้วยตนเอง

–งานรับแจ้งและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เช่น เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เป็นต้น โดยรับแจ้งจากหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกโดยการติดต่อ

-ทางโทรศัพท์

-ติดต่อด้วยตนเอง

–งานแสวงหาข้อเท็จจริง

-เยี่ยมบ้านค้นหาข้อเท็จจริงจากCaseและครอบครัว

-การสัมภาษณ์จากบุคคลที่เกี่ยวข้อง

-ค้นหาข้อเท็จจริงโดยการใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น

เอกสารสำคัญต่าง ๆ

–งานประเมินสภาวะ (กายจิตสังคม ครอบครัว ความเสี่ยงการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาการประเมินความเข้มแข็ง/ทรัพยากรของผู้ใช้บริการการกำหนดเป้าหมายและการวางแผนให้การช่วยเหลือ

– การประชุมคณะทำงาน

– การประสานทีมสหวิชาชีพ

–งานให้การช่วยเหลือหรือแก้ไขสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เช่น เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เป็นต้น

– การช่วยเหลือตามระเบียบการช่วยเหลือของเทศบาล

– การประสานทรัพยากรจากเครือข่ายทางสังคม

– การประสานส่งต่อ

–งานติดตามผลการดำเนินงาน

-ลงพื้นที่ติดตามผล

– การติดตามผ่านช่องทางต่างๆ เช่น case บุคคลเกี่ยวข้อง หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน

–งานรายงานผลการดำเนินงาน

-จัดทำสรุปผลและรายงานการให้บริการ

 

๒. งานสังคมสงเคราะห์กลุ่มชน(Community Work)

– งานสำรวจข้อมูลและสภาพปัญหาสังคมต่าง ๆ

– งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรภาคเอกชนหรือมูลนิธิเพื่อการสังคมสงเคราะห์หรือเพื่อสาธารณะประโยชน์

-งานจัดอบรมให้ความรู้งานด้านสวัสดิการสังคมแก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ในชุมชน

-งานประสานและความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์

-งานให้การช่วยเหลือผู้พ้นโทษและป้องกันการทำผิดซ้ำ

-งานส่งเสริมการดำเนินงานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.)

-งานส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน(บ้านกลางของผู้สูงอายุ)

-งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านผู้สูงอายุ

-งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านคนพิการ

-งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านเด็กและเยาวชน

-งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

-งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว

-งานส่งเสริมการดำเนินงานอาสาสมัครดูแลผู้พิการ

-งานส่งเสริมและสนับสนุนการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

-งานส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่งและขอทาน

-งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน

-งานส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

งานศูนย์บริการด้านสวัสดิการสังคม

– งานศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลนครแม่สอด

– งานศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครแม่สอด

– งานศูนย์ชุมชนคุ้มครองครองเด็กและเยาวชนเทศบาลนครแม่สอด

– งานศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอแม่สอด (ศอพม.อำเภอแม่สอด)

– งานศูนย์ช่วยเหลือประชาชน OSCC

– งานชุดปฏิบัติการระดับตำบลเทศบาลนครแม่สอด (ศูนย์ดำรงธรรม)

🔥37