ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม

น.ส.ชนิดดา ป้านที
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายฆนาศัย ขันทอง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
น.ส.พิชชาพร ฟั่นทา
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายวิฑูรย์ สุนทร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายอณิวัตน์ นาติ
นักการ
🔥92