พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง ว่าด้วย การจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครแม่สอด

       

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น.  ท่านดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง ว่าด้วย การจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครแม่สอด “วิชชาลัยสูงวัยนครแม่สอด” ระหว่าง เทศบาลนครแม่สอด  วิชชาลัยสูงวัยนครแม่สอด  หน่วยงานภาครัฐและภาคีภาคต่างๆในอำเภอแม่สอด โดยมีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ ดังนี้

1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครแม่สอด

2. เพื่อสร้างโมเดล(Model) วิชชาลัยสูงวัยนครแม่สอด

3. เพื่อหาแนวทาง ต่อยอด และพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

กิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย

1.การมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย จำนวน  3 ราย

2.การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในเขตเทศบาลนครแม่สอด จำนวน 50 ราย

 

โดยเทศบาลนครแม่สอดดำเนินนโยบายด้านการพัฒนาด้านการศึกษาในทุกช่วงวัย  โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครแม่สอด โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาวะ และสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมให้กับกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลนครแม่สอดแบบครบวงจร โดยร่วมกันในลักษณะ 4 ภาคี ที่ประกอบด้วย ภาคท้องถิ่น โดยเทศบาลนครแม่สอด ภาคท้องที่ โดย ประธานและคณะกรรมการชุมชน  ภาคประชาชน โดยชมรมและสมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มจิตอาสา และภาคีเครือข่าย ส่วนงานราชการ  มูลนิธิ  เอกชน ต่างๆ ร่วมมือร่วมใจ เพื่อร่วมสร้างวิชชาลัยนครแม่สอด ที่เปรียบเสมือนคลังปัญญาผู้สูงอายุของนครแม่สอด ร่วมกันอย่างยั่งยืนเพื่อร่วมสร้างสังคมผู้สูงอายุนครแม่สอดน่าอยู่ต่อไป

 

🔥47