วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครแม่สอด

พัฒนาชุมชนอย่างมีคุณภาพ บริหารจัดการฉับไว

ใส่ใจสวัสดิการสังคม ส่งเสริมอาชีพ

สร้างความเข็มแข็ง นำชุมชนพึ่งตนเอง

 

🔥78